Izjava ministra za notranje zadeve o policijskih šefih – odziv ZPŠ

V Združenju policijskih šefov Slovenije smo z resno zaskrbljenostjo 13. 2. 2021, v oddaji Planet 18 na televiziji Planet, zasledili izjavo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, kjer je odgovarjal na vprašanja voditelja oddaje o njegovem poskusu prehoda državne meje med Slovenijo in Hrvaško. Med drugim je o tem, kako so novinarji izvedeli za to doganje, izjavil: »Tudi v tem primeru se je izkazalo, nista bila kriva ali pa bi rekel pod narekovaji nista bila tista dva, povsem korektna, profesionalna, strokovna policista, tako naša kot hrvaška, tista ki sta te stvari nesla novinarjem, ampak je bil to seveda, tako kot zmeraj, tisti rang višje, torej tisti, bi rekel šefi policijski, ki so mimogrede v obeh sindikatih zgolj zato da si zagotavljajo ustrezno visoke in zgolj sebi primerne plače…«

Delovanje našega združenja ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali pričakovanja glede zaščite svojih stanovskih pravic in interesov ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. To je tudi razlog našega odziva na izjavo ministra, s katerim želimo zaščititi integriteto naše policije.

Najprej smo seveda veseli, da sta bila policista, po izjavi ministra, povsem korektna, profesionalna, strokovna, torej takšna, kot si jih naša družba želi. Ne moremo pa mimo ministrovega nadaljevanja, da so nesli te stvari novinarjem policijski šefi, tako kot zmeraj!? Ocenjujemo, da je ta izjava blago rečeno pavšalna, da ne temelji na konkretnih dejstvih in ni odraz dejanskega stanja. Še več, ta izjava je škodljiva, ne samo za policijske šefe ampak za celotno policijo. Škodljiva je zaradi tega, ker krni ugled in integriteto policijske organizacije in vseh zaposlenih v njej. Ker smo policijski šefi profesionalci, tega ne jemljemo osebno in nismo užaljeni ali prizadeti, smo pa začudeni nad dejstvom, da jo je izrekel (naš) minister, saj ne pomnimo, da bi kdaj general nastopil proti svoji vojski, če uporabimo vojaški žargon.

Policijski šef postaneš, ko pridobiš ustrezne kompetence in greš po karierni poti do cilja, ki si ga postaviš na začetku, ob vstopu v našo organizacijo, in izvajaš policijsko delo kot plemenito poslanstvo, stabilno in neodvisno od trenutnih družbenih razmer. Pri tem je pomembno zavedanje, da moramo početi najprej to, kar je dobro za našo skupnost, sledi policija in šele na koncu posameznik. In to je tisti vrstni red, ki ga imamo vedno pred seboj in pomeni, da je potrebno najprej zaščititi organizacijo in šele za tem posameznika.

V ZPŠ dopuščamo tudi možnost, da se motimo in da nam bo minister ponudil konkretne podatke o tem, kateri policijski šef naj bi poklical katerega novinarja in mu posredoval informacije o predmetnem dogodku. V tem primeru bomo ukrepali skladno s pravili našega združenja in se hkrati iskreno in gentelmensko opravičili v pričakovanju, da bo(do) to opravičilo tudi sprejel(i).

Člani združenja in ostali šefi v policiji se zavedamo posledic pavšalnih in neosnovanih trditev in če do njih pride, prevzemamo za to vso odgovornost, tako kot jo prevzemamo za svoje delo in dejanja v službi, pa tudi v prostem času.

ZPŠ bo še naprej izvajalo svoje poslanstvo in ščitilo stanovske pravice in interese policijskih šefov. Aktivno bo sodelovalo pri sooblikovanju takšnega delovnega okolja in vzdušja, da bodo lahko policijski šefi opravljali svoj delo profesionalno in uspešno, kar je cilj slovenske policije in vseh zaposlenih v njej in kar so nenazadnje pričakovanja skupnosti. Na koncu apeliramo na vse šefe v policiji, na vseh organizacijskih nivojih, da še naprej svoje delo opravljajo profesionalno, z visokimi etičnimi standardi in visoko stopnjo integritete ter da zaščitijo svoje zaposlene, ki naloge izvajajo enako zavzeto in skladno z vrednotami policije.

mag. Franc Virtič, predsednik

Izjava ministra za notranje zadeve o policijskih šefih – odziv ZPŠ

 

Objava seznama zaposlenih v Policiji in njihovi plač, odziv Združenja policijskih šefov Slovenije

Združenje policijskih šefov Slovenije (v nadaljevanju ZPŠ) skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Naše delovanje ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali pričakovanja glede zaščite svojih stanovskih pravic in interesov ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. V ZPŠ se zavedamo svoje vloge in odgovornosti pri vzpostavitvi/ohranjanju dobre organizacijske klime, ki vpliva na medosebne odnose v organizaciji ter na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.

Združenje si glede na navedeno že od nastanka delovanja prizadeva tudi za ustrezno vrednotenje dela policijskih šefov. To je bilo, v vseh letih prizadevanj obeh policijskih sindikatov za ustrezno ovrednotenje dela policistov, žal, iz pogajanja v pogajanje spregledano, s čimer so (do sedaj) nastale nepopravljive posledice in plačne anomalije, ki jih je mogoče nazorno videti tudi v objavljenem seznamu plač vseh zaposlenih v Policiji.

Upravičeno se bojimo, da bo imela objava seznama vseh zaposlenih v Policiji z njihovimi plačami, ki je po našem mnenju sporna glede objave osebnih podatkov zaposlenih, močan vpliv na odnose med zaposlenimi v policiji in bo povzročila škodo tako v zunanji javnosti kot tudi znotraj organa, kar je mogoče zaznati iz razprav na spletu in socialnih omrežjih. Ob tem izražamo resno zaskrbljenost nad dejstvom, da lahko objava seznama zaposlenih v policiji predstavlja tveganje za notranjo varnost v policiji in za varnost posameznika.

Vsi policisti, ki opravljajo zelo zahtevo delo in jih zavezujejo mnoge omejitve, si za to delo in omejitve zaslužijo ustrezno vrednotenje, ne pa korekcij z različnimi dodatki, ki niso niti trajni niti motivacijski in so zajeti v objavljenih bruto zneskih zaposlenih.

V ZPŠ ne moremo spregledati dejstva, da so popolnoma zabrisane ločnice glede plač med lokalnim, regionalnim in državnim nivojem in da obstajajo velike razlike tudi med primerljivimi delovnimi mesti znotraj policije. Ta ugotovitev narekuje potrebo, da se čim prej uveljavi novi karierni sistem, v katerem se bodo uredila predvsem plačna razmerja med temi tremi nivoji. Zakaj? Glavni razlog je v odgovornosti vsakega zaposlenega, saj se policistova odgovornost (v organizaciji) konča tam, kjer se začne odgovornost tistih, ki policistom nudijo strokovno pomoč, jim delijo naloge in koordinirajo njihovo delo, usmerjajo njihove aktivnosti in jih nenazadnje nadzirajo in ocenjujejo. Vse to je v trenutnem plačnem sistemu popolnoma spregledano in razvrednoteno, za posameznike tudi ponižujoče, vsaj glede ustreznega vrednotenja opravljenega dela in odgovornosti. Novi karierni sistem zato naj ne bo priročni izgovor ampak resna namera k ureditvi (porušenih) razmerij v policiji.

Z delegiranjem (in ustreznim vrednotenjem) odgovornosti znotraj organizacije se zagotovo krepijo kakovost izvajanja policijskih nalog in nudenje varnostnih storitev, posledično temu pa tudi varovanje temeljnih pravic in svoboščin, pravne varnosti in s tem povezan razvoj demokracije in pravne enakosti v naši družbi. Drugi vidik odgovornosti policijske organizacije pa se kaže navzven, v odgovornosti do skupnosti in njenih posameznikov. S profesionalnim odnosom in osebnostno ter organizacijsko integriteto policija krepi zaupanje v svoje delo in s tem krepi svojo legitimnost. Tega si brez kompetentnega, ustrezno vrednotenega kadra na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju ni mogoče niti predstavljati niti pričakovati. Očitno porušena plačna razmerja ne bodo pripomogla k izboljšanju stanja v prihodnje.

Naš namen je pozvati odločevalce, ki pripravljajo spremembe v policiji k zavedanju, da je policija hierarhična organizacija, ki temelji na delu vseh in vsakega zaposlenega in ne samo na eni skupini zaposlenih. To zavedanje naj bo vodilo v prihodnjih prizadevanjih vzpostavitve ustreznih razmerij (tudi plačnih), ki morajo ustrezati odgovornosti vseh in vsakogar v policiji. Z ustreznim vrednotenjem odgovornosti se bo ohranila visoka stopnja profesionalnosti in okrepila kakovost naših storitev.

Na koncu odločevalce pozivamo k sprejemanju premišljenih odločitev, saj so kratkoročne rešitve (pre)mnogokrat imele dolgoročne posledice.

mag. Franc Virtič, predsednik

Objava seznama zaposlenih v Policiji in njihovi plač odziv ZPŠ

 

Spremembe ZODPol – mnenje Združenja policijskih šefov Slovenije

Iz medijev smo zaznali, da Ministrstvo z notranje zadeve pripravlja spremembe Zakona o organiziranosti in delu v Policiji.

V ZPŠ izražamo resno zaskrbljenost nad željami in prizadevanji MNZ po spremembi akta, ki ureja organizacijo, delovanje in vodenje policije ter določa posebnosti delovno pravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove pravice in obveznosti. Ta zakon namreč ureja normativno podlago za sodobno policijsko organizacijo, njeno vodenje in usmerjanje ter opredeljuje jasno razmejeno pristojnost med ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve in policijo. Zaradi te/takšne urejenosti, usposabljanj, izobraževanj in raziskovalne dejavnosti ter tesnejše vpetosti policije v delovanje lokalne skupnosti in tesnejše sodelovanje policije z drugimi subjekti, se slovenska Policija umešča med najsodobnejše in najuspešnejše policijske organizacije v EU in širše. Posamezne rešitve in pristopi, ki jih implementira naša Policija, so primer dobre prakse za mnoge policijske organizacije v Evropi in izven nje. ZODPol, zraven Zakona o nalogah in pooblastilih policije, predstavlja pravni okvir izvajanja policijske dejavnosti, ki predstavlja temelj ostalim institucijam pravne države. Policija s svojim delovanjem zagotavlja varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pravno varnost in s tem razvoj demokracije in pravne enakosti. Prav občutljivost in pomembnost tega predpisa narekujeta, da se sprememb ne velja lotevati »ad hoc« ampak s, če uporabimo metaforo, »tresočo roko«, kar pomeni premišljeno in argumentirano.

ZPŠ poziva vodstvo slovenske Policije, da ob pripravi sprememb ne pozabi na vlogo in položaj vodij v Policiji, ki s(m)o že sedaj v nezavidljivem položaju in neustrezno (tudi ali predvsem finančno) vrednoteni (pomočniki komandirjev, komandirji, policijski inšpektorji, vodje NOE in direktorji).

Hkrati s tem izpostavljamo potrebo, da se (morebitne) spremembe pripravijo v širšem dialogu in ob argumentirani razpravi v okviru ali vzporedno s pripravo kariernega sistema v Policiji.

Mag. Franc Virtič, predsednik

 

Spremembe ZODPol – mnenje ZPŠ

Zaščita integritete slovenske policije – stališče Združenja policijskih šefov Slovenije

Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Naše delovanje ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali pričakovanja glede zaščite svojih stanovskih pravic in interesov ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov.

Mnoge naše aktivnosti, od nastanka združenja naprej, so tesno povezne s skrbjo za vse zaposlene na vseh nivojih v policijski organizaciji in s skrbjo za zaščito integritete naše policije in policijskih šefov. Tudi na takšen način želimo vzpostaviti dobro in ustrezno delovno vzdušje v kolektivih in posledično temu še dodatno okrepiti zaupanje skupnosti v delo policije.

Od policijskih šefov zato pričakujemo, da bodo svoje delo opravljali zakonito, strokovno, pravično vestno, pošteno, vljudno in korektno, z avtoriteto argumenta in ne z argumentom moči.

Upravičeno pričakujemo, da policijski šefi pri njihovem delu in v zasebnem življenju skrbijo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije, da so pri njihovem delu načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z ljudmi, državnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa vljudni in korektni. Zraven tega morajo ohranjati zaupnost in ne smejo zlorabljati podatkov ter informacij.

Naša upravičena pričakovanja izhajajo iz kodeksa policijske etike, ki smo se mu zavezali vsi v naši organizaciji.

mag. Franc Virtič, predsednik

Zaščita integritete slovenske policije – stališče Združenja policijskih šefov Slovenije

Srečanje ZPŠ pri VD GDP

Predsednik Združenja policijskih šefov Franc Virtič in član upravnega odbora Tomislav Habulin sta se danes, 25. maja, prvič srečala z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Antonom Travnerjem.

Gre za združenje, ki skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Vizija Združenje policijskih šefov Slovenije je, da postane aktivni sogovornik organom, organizacijam, društvom in drugim institucijam na področju izvajanja policijske dejavnosti pri oblikovanju in ustvarjanju pogojev za kakovostno izvajanje policijskih storitev v skupnostih, k čemur združenje usmerja vsa svoja prizadevanja.

Vsi sogovorniki so se danes strinjali, da je tesno vzpostavljeno sodelovanje izjemnega pomena, saj je združenje kompetenten sogovornik o vseh aktualnih vprašanjih, ki se nanašajo na razvoj in izvajanje policijske dejavnosti. V združenje so včlanjeni šefi policij, od pomočnikov komandirja pa vse do vodstva policije.

V pogovoru so tako preleteli zastavljene cilje in skupne izzive za prihodnost. Dogovorili so se, da bodo nadaljevali z organizacijo posvetov, usposabljanj in drugih strokovnih oblik druženja šefov, ki pripomorejo k večji profesionalizaciji poklica in izmenjavi znanj. Tudi na ta način si bosta tako policija kot tudi združenje prizadevala ohranjati in krepiti visok ugled policije, ki je plod dolgoletnega dela vseh zaposlenih.