Spremembe ZODPol – mnenje Združenja policijskih šefov Slovenije

Iz medijev smo zaznali, da Ministrstvo z notranje zadeve pripravlja spremembe Zakona o organiziranosti in delu v Policiji.

V ZPŠ izražamo resno zaskrbljenost nad željami in prizadevanji MNZ po spremembi akta, ki ureja organizacijo, delovanje in vodenje policije ter določa posebnosti delovno pravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove pravice in obveznosti. Ta zakon namreč ureja normativno podlago za sodobno policijsko organizacijo, njeno vodenje in usmerjanje ter opredeljuje jasno razmejeno pristojnost med ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve in policijo. Zaradi te/takšne urejenosti, usposabljanj, izobraževanj in raziskovalne dejavnosti ter tesnejše vpetosti policije v delovanje lokalne skupnosti in tesnejše sodelovanje policije z drugimi subjekti, se slovenska Policija umešča med najsodobnejše in najuspešnejše policijske organizacije v EU in širše. Posamezne rešitve in pristopi, ki jih implementira naša Policija, so primer dobre prakse za mnoge policijske organizacije v Evropi in izven nje. ZODPol, zraven Zakona o nalogah in pooblastilih policije, predstavlja pravni okvir izvajanja policijske dejavnosti, ki predstavlja temelj ostalim institucijam pravne države. Policija s svojim delovanjem zagotavlja varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pravno varnost in s tem razvoj demokracije in pravne enakosti. Prav občutljivost in pomembnost tega predpisa narekujeta, da se sprememb ne velja lotevati »ad hoc« ampak s, če uporabimo metaforo, »tresočo roko«, kar pomeni premišljeno in argumentirano.

ZPŠ poziva vodstvo slovenske Policije, da ob pripravi sprememb ne pozabi na vlogo in položaj vodij v Policiji, ki s(m)o že sedaj v nezavidljivem položaju in neustrezno (tudi ali predvsem finančno) vrednoteni (pomočniki komandirjev, komandirji, policijski inšpektorji, vodje NOE in direktorji).

Hkrati s tem izpostavljamo potrebo, da se (morebitne) spremembe pripravijo v širšem dialogu in ob argumentirani razpravi v okviru ali vzporedno s pripravo kariernega sistema v Policiji.

Mag. Franc Virtič, predsednik

 

Spremembe ZODPol – mnenje ZPŠ

Zaščita integritete slovenske policije – stališče Združenja policijskih šefov Slovenije

Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Naše delovanje ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali pričakovanja glede zaščite svojih stanovskih pravic in interesov ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov.

Mnoge naše aktivnosti, od nastanka združenja naprej, so tesno povezne s skrbjo za vse zaposlene na vseh nivojih v policijski organizaciji in s skrbjo za zaščito integritete naše policije in policijskih šefov. Tudi na takšen način želimo vzpostaviti dobro in ustrezno delovno vzdušje v kolektivih in posledično temu še dodatno okrepiti zaupanje skupnosti v delo policije.

Od policijskih šefov zato pričakujemo, da bodo svoje delo opravljali zakonito, strokovno, pravično vestno, pošteno, vljudno in korektno, z avtoriteto argumenta in ne z argumentom moči.

Upravičeno pričakujemo, da policijski šefi pri njihovem delu in v zasebnem življenju skrbijo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije, da so pri njihovem delu načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z ljudmi, državnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa vljudni in korektni. Zraven tega morajo ohranjati zaupnost in ne smejo zlorabljati podatkov ter informacij.

Naša upravičena pričakovanja izhajajo iz kodeksa policijske etike, ki smo se mu zavezali vsi v naši organizaciji.

mag. Franc Virtič, predsednik

Zaščita integritete slovenske policije – stališče Združenja policijskih šefov Slovenije

Srečanje ZPŠ pri VD GDP

Predsednik Združenja policijskih šefov Franc Virtič in član upravnega odbora Tomislav Habulin sta se danes, 25. maja, prvič srečala z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Antonom Travnerjem.

Gre za združenje, ki skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Vizija Združenje policijskih šefov Slovenije je, da postane aktivni sogovornik organom, organizacijam, društvom in drugim institucijam na področju izvajanja policijske dejavnosti pri oblikovanju in ustvarjanju pogojev za kakovostno izvajanje policijskih storitev v skupnostih, k čemur združenje usmerja vsa svoja prizadevanja.

Vsi sogovorniki so se danes strinjali, da je tesno vzpostavljeno sodelovanje izjemnega pomena, saj je združenje kompetenten sogovornik o vseh aktualnih vprašanjih, ki se nanašajo na razvoj in izvajanje policijske dejavnosti. V združenje so včlanjeni šefi policij, od pomočnikov komandirja pa vse do vodstva policije.

V pogovoru so tako preleteli zastavljene cilje in skupne izzive za prihodnost. Dogovorili so se, da bodo nadaljevali z organizacijo posvetov, usposabljanj in drugih strokovnih oblik druženja šefov, ki pripomorejo k večji profesionalizaciji poklica in izmenjavi znanj. Tudi na ta način si bosta tako policija kot tudi združenje prizadevala ohranjati in krepiti visok ugled policije, ki je plod dolgoletnega dela vseh zaposlenih.

 

Dileme policijskega dela v sodobni slovenski družbi

Branko Lobnikar, profesor varnostnih ved na Univerzi v Mariboru je v časopisu Večer objavil članek z naslovom Dileme policijskega dela v sodobni družbi.

Kako dobro opravljati policijsko delo je bilo v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih vedno aktualno vprašanje. V iskanju odgovora je policija doživela mnogo sprememb, sprejetih je bilo veliko ukrepov.

Celoten članek je v prilogi.

 

Komu služiti – Večer maj 2020