Program dela ZPŠ v letih 2004 – 2005

Združenje policijskih šefov
 1. AKTIVNOSTI ZA REGISTRACIJO SPREMEMB STATUTA ZDRUŽENJA
 • na UE Ljubljana poslati spremembe statuta v potrditev;
 • ureditev finančnega poslovanja, sprememba pooblaščenih odredbodajalcev;
 • izdelati čistopis statuta;
 • zamudnikom poslati položnice za plačilo članarine (opozorilo).
 1. AKTIVNOSTI ZA PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV V SKLADU S SPREMEMBAMI STATUTA IN ISKANJE NOVIH OBLIK ORGANIZIRANOSTI ZDRUŽENJA (OBMOČNO, TEMATSKO ALI DRUGAČNO ORGANIZIRANJE)
 • predstaviti združenje novim potencialnim članom, predstaviti spremembe in možnosti vključevanja:
  • interna glasila, spletne strani policije;
  • predstavitev na sestankih PU in NOE GPU;
 • oblikovanje javne podobe združenja;
 • izoblikovanje predloga organiziranosti, ki bi bil najbolj primeren za članstvo in potencialne člane in priprava predloga za sprejem na občnem zboru 2005. V tej zvezi preveriti možnosti preoblikovanja na teritorialnem ali interesnem načelu ali kombinirano.
 1. ORGANIZIRANJE ČLANSKIH RAZPRAV, DAJANJE POBUD IN IZRAŽANJE JASNIH STROKOVNIH STALIŠČ K SPREMEMBAM ZAKONODAJE S PODROČJA DELOVANJA POLICIJE IN DRUGIH POMEMBNIH VPRAŠANJ, KI SO POVEZANA Z DELOVNO PRAVNIM STATUSOM POLICIJSKEGA ŠEFA
 • večina pomembne zakonodaje s področja delovanje policije je bila že sprejeta, prav tako so v zaključni fazi pogajanja o uvrstitvi v plačilne razrede in sprejem akta o sistemizaciji in organizaciji policije. Potrebno je oblikovati strategijo predstavitve stališč združenja do navedenih sprememb in posledic, ki jih bodo spremembe prinesle;
 • priprave na izdajanje svojega glasila za krog potencialnih članov, pripraviti članke za vsaj 2 izdaji letno.
 1. ORGANIZIRANJE DRUŽABNIH SREČANJ
 • združenje nujno potrebuje tudi družabno komponento, srečanja morajo biti sproščena in dostopna vsem članom združenja, zgoditi pa se morajo vsaj 2x letno;
 • glede na skromna sredstva združenja je potrebna članska participacija pri teh aktivnostih;
 • razmisliti o organizaciji humanitarnih akcij ali sodelovanju v le-teh;
 • razmisliti o organizaciji športne sekcije, ki bi članom omogočala udeležbo na tekmovanjih, ki jih organizira policija;
 • povezovati se s sorodnimi društvi-združenji v policiji in izven nje ter načrtovati skupne akcije in oblikovanje pobud;
 • oblikovanje osnutka priznanj ZPŠS.
 1. ORGANIZACIJA OBISKA PREDSTAVNIKA ZVEZE POLICIJSKIH ŠEFOV (ACPO) ANGLIJE, WALESA IN S. IRSKE V SLOVENIJI IN SEZNANITEV Z DELOVANJEM TEGA ZDRUŽENJA
 • navezava stikov in oblikovanje programa obiska;
 • v primeru realizacije organizirati predstavitev, ki se je bodo lahko poleg članov združenja udeležili tudi drugi, poskrbeti za medijsko pokritost obiska in predstavitev vloge tovrstnih združenj v tujini.
 1. ORGANIZIRANJE ENODNEVNEGA ČLANSKEGA USPOSABLJANJA S PODROČJA NAČRTOVANJA IN ORGANIZIRANJA DELA
 • poiskati ustreznega izvajalca glede na razpoložljiva finančna sredstva, določiti rok izvedbe, prej opraviti anketo, kaj člani najbolj potrebujejo.
 1. IZDAJA ČLANSKIH IZKAZNIC IN DRUGIH SIMBOLOV PRIPADNOSTI
 • Pripraviti novo obliko članske izkaznice, izbrati izdelovalca in pričeti z izdajo izkaznic;
 • razmisliti o izdelavi vizitk /soudeležba pri financiranju, izbrati ponudnika;
 • izdelava značk, kravatnih igel, pokrivala, brezrokavniki, obeski za ključe ipd – glede na razpoložljiva sredstva pripraviti zalogo in omogočiti članom nakup po ugodnih cenah;
 1. UREDITEV SPLETNIH STRANI ZDRUŽENJA
 • določiti in oblikovati vsebine;
 • določiti administratorja strani, način dela, …
 1. FORMALNA UREDITEV RAZMERIJ MED POLICIJO IN ZDRUŽENJEM
 • predstavitev aktivnosti generalnemu direktorju;
 • sklenitev pogodbe o sodelovanju, uporabi sredstev, komunikacij, …

 

    Matjaž ŠINKOVEC
PREDSEDNIK

 

 


Vabilo na občni zbor ZPŠ 13. 3. 2019

Združenje policijskih šefov Slovenije vabi vse člane na redni letni občni zbor združenja v letu 2019, ki bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 16. uri na Turistični kmetiji Krošlovi, Kraberk 18, 3215 Loče.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Virtič)
 2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, zapisnikar, dva o overovatelja)
 3. Sprejem dnevnega reda
 4. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2018:
 • poročilo o delu društva (Virtič)
 • poročilo o finančnem poslovanju društva (Kocet)
 • poročilo nadzornega odbora (Kužet)
 • poročilo disciplinske komisije (Zelko Mojmir)
 1. Razprava o poročilih in potrditev poročil
 2. Program dela za leto 2019 in finančni načrt za leto 2019 (Virtič)
 3. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2019
 4. Izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora (menjava za Jožeta Senico)
 5. Razno
 • plačilo članarine ZPŠ za leto 2019
 • stroški pogostitve

V času občnega zbora bo izvedena predstavitev primera dobre prakse sodelovanja med Policijo in Zavarovalnico Triglav na področju premoženjske kriminalitete (Silvo Recek).

Zaradi uspešnejše izvedbe občnega zbora vas prosim, da potrdite predvideno udeležbo podpredsedniku društva Edvardu Cvetku do ponedeljka, 11. 3. 2019, na e-naslov edvard.cvetko@policija.si.

 

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Stališče ZPŠ do stavke policistov

Predsednik Združenja policijskih šefov Slovenije Franc Virtič je podal stališče Združenja do stavke policistov.

 

Podrobnosti so razvidne iz priponke.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Vabilo na občni zbor ZPŠ 21. 3. 2018

ZPŠ vabi vse člane na redni letni občni zbor združenja, ki bo v sredo, 21.3.2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi PU Maribor, Marčičeva ulica 1.

Redni občni zbor Združenja policijskih šefov Slovenije v letu 2018 bo v sredo, 21. 3. 2018, ob 16. uri v s veliki sejni sobi PU Maribor, Marčičeva ulica 1 z naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Virtič)
  2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, zapisnikar, dva overovatelja)
  3. Sprejem dnevnega reda
  4. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2017
  – poročilo o delu društva (Virtič)
  – poročilo o finančnem poslovanju društva (Kocet)
  – poročilo nadzornega odbora (Kužet)
  – poročilo disciplinske komisije (Zelko Mojmir)
  5. Razprava o poročilih in potrditev poročil
  6. Program dela za leto 2018 in finančni načrt za leto 2018 (Virtič)
  7. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2018
  8. Razno
  – okrogla miza, april 2018
  – plačilo članarine ZPŠ za leto 2018

  

Po občnem zboru se bo po dogovoru odšlo na “malico”, zato vas prosim, da potrdite predvideno udeležbo podpredsedniku društva Edvardu Cvetku do ponedeljka, 19.3.2018, na e-naslov edvard.cvetko@policija.si.

 

Franc Virtič
predsednik ZPŠ

 

Franc Virtič nov predsednik ZPŠ

Na občnem zboru 23. 3. 2017 je bil Franc Virtič iz SD PU Maribor izvoljen za novega predsednika ZPŠ za mandatno obdobje 2017-2021.

Za povezavo na organe društva pritisni  tukaj.