Pridruži se

ZPŠS

Član društva lahko postane delavka ali delavec policije s statusom policista na delovnem mestu:

  • komandir policijske postaje in oddelka in njegov pomočnik,
  • direktor policijske uprave in njegov pomočnik,
  • generalni direktor policije, njegov namestnik in pomočnik;
  • vodja notranje organizacijske enote policije in njegov pomočnik na drţavnem in regionalnem nivoju organiziranosti (uprava, urad, sluţba, sektor, akademija, center, oddelek, šola, referat, specializirana enota, skupina, sekcija, odsek),
  • policijski inšpektor, kriminalistični inšpektor, višji policijski inšpektor, višji kriminalistični inšpektor, policijski svetnik, kriminalistični svetnik, višji policijski svetnik in višji kriminalistični svetnik,
  • drugi, ki so pred zadnjo razporeditvijo opravljali naloge na teh delovnih mestih.

Osebi iz prejšnjega odstavka tega člena po prenehanju opravljanja funkcije policijskega šefa ali po prenehanju dela v policiji članstvo v društvu ne preneha.

Lahko voli in je izvoljen za člana organov društva, ne more pa teh organov voditi.

Pristopna izjava

Pridruži se ZPŠS

S podpisom potrjuješ prostovoljno včlanitev v Združenje policijskih šefov Slovenije in izjavljaš, da za to izpolnjuješ vse s statutom določene zahteve.

Soglasje

Pridruži se ZPŠS

Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov – izpolniš samo podatke, za katere dovoljuješ obdelavo