Združenje policijskih šefov
 1. AKTIVNOSTI ZA REGISTRACIJO SPREMEMB STATUTA ZDRUŽENJA
 • na UE Ljubljana poslati spremembe statuta v potrditev;
 • ureditev finančnega poslovanja, sprememba pooblaščenih odredbodajalcev;
 • izdelati čistopis statuta;
 • zamudnikom poslati položnice za plačilo članarine (opozorilo).
 1. AKTIVNOSTI ZA PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV V SKLADU S SPREMEMBAMI STATUTA IN ISKANJE NOVIH OBLIK ORGANIZIRANOSTI ZDRUŽENJA (OBMOČNO, TEMATSKO ALI DRUGAČNO ORGANIZIRANJE)
 • predstaviti združenje novim potencialnim članom, predstaviti spremembe in možnosti vključevanja:
  • interna glasila, spletne strani policije;
  • predstavitev na sestankih PU in NOE GPU;
 • oblikovanje javne podobe združenja;
 • izoblikovanje predloga organiziranosti, ki bi bil najbolj primeren za članstvo in potencialne člane in priprava predloga za sprejem na občnem zboru 2005. V tej zvezi preveriti možnosti preoblikovanja na teritorialnem ali interesnem načelu ali kombinirano.
 1. ORGANIZIRANJE ČLANSKIH RAZPRAV, DAJANJE POBUD IN IZRAŽANJE JASNIH STROKOVNIH STALIŠČ K SPREMEMBAM ZAKONODAJE S PODROČJA DELOVANJA POLICIJE IN DRUGIH POMEMBNIH VPRAŠANJ, KI SO POVEZANA Z DELOVNO PRAVNIM STATUSOM POLICIJSKEGA ŠEFA
 • večina pomembne zakonodaje s področja delovanje policije je bila že sprejeta, prav tako so v zaključni fazi pogajanja o uvrstitvi v plačilne razrede in sprejem akta o sistemizaciji in organizaciji policije. Potrebno je oblikovati strategijo predstavitve stališč združenja do navedenih sprememb in posledic, ki jih bodo spremembe prinesle;
 • priprave na izdajanje svojega glasila za krog potencialnih članov, pripraviti članke za vsaj 2 izdaji letno.
 1. ORGANIZIRANJE DRUŽABNIH SREČANJ
 • združenje nujno potrebuje tudi družabno komponento, srečanja morajo biti sproščena in dostopna vsem članom združenja, zgoditi pa se morajo vsaj 2x letno;
 • glede na skromna sredstva združenja je potrebna članska participacija pri teh aktivnostih;
 • razmisliti o organizaciji humanitarnih akcij ali sodelovanju v le-teh;
 • razmisliti o organizaciji športne sekcije, ki bi članom omogočala udeležbo na tekmovanjih, ki jih organizira policija;
 • povezovati se s sorodnimi društvi-združenji v policiji in izven nje ter načrtovati skupne akcije in oblikovanje pobud;
 • oblikovanje osnutka priznanj ZPŠS.
 1. ORGANIZACIJA OBISKA PREDSTAVNIKA ZVEZE POLICIJSKIH ŠEFOV (ACPO) ANGLIJE, WALESA IN S. IRSKE V SLOVENIJI IN SEZNANITEV Z DELOVANJEM TEGA ZDRUŽENJA
 • navezava stikov in oblikovanje programa obiska;
 • v primeru realizacije organizirati predstavitev, ki se je bodo lahko poleg članov združenja udeležili tudi drugi, poskrbeti za medijsko pokritost obiska in predstavitev vloge tovrstnih združenj v tujini.
 1. ORGANIZIRANJE ENODNEVNEGA ČLANSKEGA USPOSABLJANJA S PODROČJA NAČRTOVANJA IN ORGANIZIRANJA DELA
 • poiskati ustreznega izvajalca glede na razpoložljiva finančna sredstva, določiti rok izvedbe, prej opraviti anketo, kaj člani najbolj potrebujejo.
 1. IZDAJA ČLANSKIH IZKAZNIC IN DRUGIH SIMBOLOV PRIPADNOSTI
 • Pripraviti novo obliko članske izkaznice, izbrati izdelovalca in pričeti z izdajo izkaznic;
 • razmisliti o izdelavi vizitk /soudeležba pri financiranju, izbrati ponudnika;
 • izdelava značk, kravatnih igel, pokrivala, brezrokavniki, obeski za ključe ipd – glede na razpoložljiva sredstva pripraviti zalogo in omogočiti članom nakup po ugodnih cenah;
 1. UREDITEV SPLETNIH STRANI ZDRUŽENJA
 • določiti in oblikovati vsebine;
 • določiti administratorja strani, način dela, …
 1. FORMALNA UREDITEV RAZMERIJ MED POLICIJO IN ZDRUŽENJEM
 • predstavitev aktivnosti generalnemu direktorju;
 • sklenitev pogodbe o sodelovanju, uporabi sredstev, komunikacij, …

 

    Matjaž ŠINKOVEC
PREDSEDNIK